Plan de reorganizare la SC Ai Dogan International Com SRL

anunţ privind depunerea planului de reorganizare la debitorul SC Ai Dogan Internaţional Com SRL

Nr: 340/18.03.2022

 1. Număr dosar 2162/115, anul 2018, Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civila, Judecător sindic: Roiescu Claudia

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraş-Severin, Număr de telefon 0255/213304

3. Debitor: S.C. AI DOGAN INTERNAŢIONAL COM S.R.L, cu sediul în Reşiţa, str. Aleea Tineretului, nr.5, bl.5, sc.1, ap.7, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/511/1996, CUI 9016400;

4. Administrator  judiciar: LICEV GRUP S.P.R.L. Sediul social:in Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, Nr. înregistrare in U.N.PI.R. RFO II 0227/2006, Tel/Fax 0255/212940.

5. Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. AI DOGAN INTERNAȚIONAL COM  S.R.L, reprezentat legal prin ec. Onete Bogdan  conform încheierii civile nr. 57/JS/ din data de 17.03.2022, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul 2162/115/2018  în temeiul art. 137   din Legea nr. 85/2014 , publicăm prezentul

Anunţ

cu privire la depunerea Planului de reorganizare al SC Ai Dogan Internaţional Com SRL Reşiţa

În conformitate cu prevederile art. 137 din Legea nr. 85/2014 formulăm prezentul anunţ, prin care aducem la cunoştinţa tuturor creditorilor, precum şi a altor persoane interesate depunerea Planului de reorganizare al SC Ai Dogan Internaţional Com SRL propus de creditorul Dogan Yusuf.

                Menţionăm că se convoacă adunarea creditorilor la data de  11.04.2022, ora  11,00 la sediul administratorului judiciar  având ca ordine de zi: Aprobare  Planului de reorganizare al S.C . AI DOGAN INTERNAŢIONAL COM S.R.L propus de creditorul Dogan Yusuf

Conform art. 137 alin 4 din Legea nr. 85/2014 de la data publicării prezentului anunţ toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan şi de data de exprimare a votului

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

Informaţii Suplimentare

Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul administratorului judiciar din Reşiţa, str. Horea, bl.A2, parter, pe cheltuiala solicitantului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Semnătura: S.C. AI DOGAN INTERNAŢIONAL COM S.R.L

Prin administrator judiciar

Licev Grup S.P.R.L.

Reprezentant legal

Ec. Onete Bogdan